6306 Sayılı Kanun Faiz Desteğine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 5144) 02 Şubat 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31738 Karar Sayısı: 5144 Ekli “6306 Sayıl…

 

 

6306 Sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5144)

6306 Sayılı Kanun Faiz Desteğine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 5144)

02 Şubat 2022 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31738

Karar Sayısı: 5144

Ekli “6306 Sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 7 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

1 Şubat 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

6306 SAYILI KANUN KAPSAMINDA HAK SAHİPLERİNCE BANKALARDAN KULLANILACAK KREDİLERE SAĞLANACAK FAİZ DESTEĞİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1– 8/10/2012 tarihli ve 2012/3803 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin Kararın 3 üncü maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2– Aynı Kararın 4 üncü maddesinin 3 üncü fıkrasında yer alan “bir yıldır” ibaresi “iki yıldır” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3– Aynı Kararın 5 inci maddesinin;

a) Birinci fıkrası kapsamındaki tabloda yer alan “80.000 TL” ibaresi “160.000 TL” şeklinde, “200.000 TL” ibareleri “400.000 TL” şeklinde,

b) Üçüncü fıkrasında yer alan “1.000.000 TL’yi” ibaresi “2.000.000 TL’yi” şeklinde,

değiştirilmiştir.

MADDE 4– Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5– Bu Karar hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yürütür.