Ekonomi Koordinasyon Kurulu (Kararname Numarası: 77) 30 Haziran 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31527 EKONOMİ KOORDİNASYON KURULU HAKKINDA CUMHURBAŞKA…

 

 

Ekonomi Koordinasyon Kurulu Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 77)

 

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (Kararname Numarası: 77)

30 Haziran 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31527

EKONOMİ KOORDİNASYON KURULU HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

Kararname Numarası: 77

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin amacı Ekonomi Koordinasyon Kurulunun kuruluş, görev ve yetkilerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Ekonomi Koordinasyon Kurulunun yapısı ve faaliyetleri ile bu kapsamda gerçekleştirilecek iş ve işlemleri kapsar.

Tanımlar

MADDE 2- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin uygulanmasında;

a) Başkan: Ekonomi Koordinasyon Kurulu Başkanını,

b) Kurul: Ekonomi Koordinasyon Kurulunu,

ifade eder.

Kurul

MADDE 3- (1) Ekonomi politikalarının eşgüdüm içerisinde daha bütüncül bir yaklaşımla oluşturulmasını ve daha etkin uygulanmasını sağlamak, ekonomik istikrarla ilgili gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek üzere Ekonomi Koordinasyon Kurulu kurulmuştur.

(2) Kurul, Cumhurbaşkanının görevlendireceği Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında, Hazine ve Maliye Bakam, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakam, Sanayi ve Teknoloji Bakam, Tarım ve Orman Bakam, Ticaret Bakam ve Strateji ve Bütçe Başkanından oluşur.

(3) Kurul, toplantılarını aylık olarak gerçekleştirir ve çalışmaları hakkında üç ayda bir rapor hazırlar.

(4) Başkan tarafından gerekli görülmesi halinde Kurul toplantılarına gündemle ilgili bakanlar ve kamu görevlileri ile özel sektör, sivil toplum kuruluşları, meslek kuruluşları, sendikalar ve üniversitelerin temsilcileri davet edilebilir.

Kurulun görev ve yetkileri

MADDE 4- (1) Kurulun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Ekonomi politikaları alanında genel koordinasyonu sağlamak.

b) Ekonomi politikalarının oluşturulması ve uygulanmasında görev ve sorumluluğu bulunan kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve eşgüdümü sağlamak ve takip etmek.

c) Türkiye ekonomisi ve küresel ekonomi ile ekonomik istikrar ve kalkınma konularında gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek, gerektiğinde politika uygulamalarına yönelik etki analizleri yaptırmak ve alt çalışma gruplan oluşturmak.

ç) Kurul kararlarının uygulama süreçlerini izlemek, değerlendirmek ve sonuçlarını ilgili bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarına bildirmek.

(2) Kurul faaliyetleri ve Kurul kararlarının uygulama sonuçlan Başkan tarafından Cumhurbaşkanına sunulur.

Sekretarya

MADDE 5- (1) Kurulun sekretarya hizmetleri, Hazine ve Maliye Bakanlığınca yürütülür. Kurulun sekretarya hizmetlerini yürütmek üzere Hazine ve Maliye Bakanlığınca bir bakan yardımcısı ve yeteri sayıda personel görevlendirilir. Sekretarya, Başkana karşı sorumludur.

(2) Sekretaryanın görev ve yetkileri şunlardır:

a) Kurul toplantılarına yönelik üyelerin gündem önerilerini alarak Başkanın onayına sunmak.

b) Toplantı davetinin yapılması, gündeme ilişkin dokümanların üyelerle paylaşılması ile diğer toplantı hazırlıklarını yürütmek.

e) Kurul toplantılarında alman kararların uygulanmasına yönelik izleme ve değerlendirme raporlarım Kurula sunmak.

ç) Kurul çalışmalarına yönelik üç aylık raporları hazırlamak.

d) Başkanı bilgilendirerek, Kurul çalışmalarına ilişkin gerekli diğer faaliyetleri ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içinde yürütmek.

e) Kurulun görev alanıyla ilgili Başkan tarafından verilecek diğer işleri yapmak.

Bilgi isteme

MADDE 6- (1) Kurul, görev alanına giren konularla ilgili her türlü bilgi ve belgeyi, bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarından isteme yetkisine sahiptir. Kamu kurum ve kuruluşları, talep edilen bilgi ve belgeyi Kurulun belirleyeceği şekil ve süre içerisinde vermekle yükümlüdür.

Yürürlük

MADDE 7 – (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

29 Haziran 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI