DASK Hasar Fazlası Reasürans Desteği 3180 05 Kasım 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31295 Karar Sayısı: 3180 Ekli “Doğal Afet Sigortalan Kurumu Tarafın…

 

 

Doğal Afet Sigortaları Kurumu Tarafından Üstlenilen Zorunlu Deprem Sigortası Riskleri İçin Devlet Tarafından Hasar Fazlası Reasürans Desteği Sağlanmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 3180)

 

DASK Hasar Fazlası Reasürans Desteği 3180

05 Kasım 2020 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31295

Karar Sayısı: 3180

Ekli “Doğal Afet Sigortalan Kurumu Tarafından Üstlenilen Zorunlu Deprem Sigortası Riskleri İçin Devlet Tarafından Hasar Fazlası Reasürans Desteği Sağlanmasına İlişkin Karar”m yürürlüğe konulmasına, 6305 sayılı Afet Sigortaları Kanununun 8 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

4 Kasım 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU TARAFINDAN ÜSTLENİLEN ZORUNLU DEPREM SİGORTASI RİSKLERİ İÇİN DEVLET TARAFINDAN HASAR FAZLASI REASÜRANS DESTEĞİ SAĞLANMASINA İLİŞKİN KARAR

Reasürans desteği

MADDE 1- (1) 9/5/2012 tarihli ve 6305 sayılı Afet Sigortaları Kanununun 8 inci maddesine istinaden, Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) Yönetim Kurulu tarafından zorunlu deprem sigortası için oluşturulan 1/11/2020-31/10/2021 dönemi reasürans ve koruma programı dikkate alınarak, 8 milyar TL üzerindeki 3 milyar TL hasar fazlası reasürans diliminden %14,425, 11 milyar TL üzerindeki 8 milyar TL hasar fazlası reasürans diliminden % 14,524, 19 milyar TL üzerindeki 9 milyar TL hasar fazlası reasürans diliminden % 10,644, 28 milyar TL üzerindeki 2 milyar TL hasar fazlası reasürans diliminden % 16,3 00 oranında pay alacak şekilde ve DASK’ın kümül artışlarına göre gün esaslı olarak teminat sağlayacak olan 31 milyar TL üzerindeki 500 milyon TL hasar fazlası reasürans diliminden %100 pay alacak şekilde DASK’a, Devlet tarafından toplam 3.378.630.000 TL hasar fazlası reasürans desteği sağlanır.

Teminat bedeli ve hasar ödemeleri

MADDE 2- (1) 1 inci maddeye göre sağlanan reasürans korumasına karşılık, pay alman ilgili reasürans dilimlerinin piyasa fiyatı esas alınarak hesaplanan 44.973.234 TL’lik reasürans primi 11.243.308,50 TL Tik dört eşit taksitte 15/1/2021, 15/4/2021, 15/7/2021, 15/10/2021 tarihlerinde genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere Hazine ve Maliye Bakanlığının ilgili hesabına DASK tarafından ödenir.

(2) Gerekmesi halinde, pay alman reasürans dilimlerine ilişkin hasar ödemelerine Devlet payı oranında katılım sağlanır ve hesaplanan hasar ödemesi tutarı Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinin ilgili tertibinden DASK’a ödenir.

Yürürlük

MADDE 3- (1) Bu Karar, 1/11/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4- (1) Bu Karar hükümlerini Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.